Ny idag: 466 | såld: 552
c
Polskt halvblod Hingst Föl (07/2022) Svart
2 Videoklipp

Royal Boy - piękny kary ogierek o doskonałym rodowodzie

Annonstyp: auktionshäst
Annons-ID: 3295643
På nätet sedan: 2022-08-12
Annonser samtal: 452
Annons noterad: 10
lägg bud på auktion
Cichoń Stallions
Herr Mateusz Cichoń
Anieli Krzywoń 1
41922 Radzionków Polen
9
+48 (0)60... Visa alla
Bevakningslista
Skriv ut
r Klaga
Polskt halvblod
Varmblod
Hingst
Föl (07/2022)
Svart
Dressyr
Avel

Beskrivning

Tyska
  • Engelska
  • Polska
  • Italienska
  • Svenska
  • Nederländska
  • Spanska
  • Franska
  • Tyska
  • Ryska
Denna text har översatts automatiskt.
ROYAL BOY sp

Versteigerung: 
https://cfa.weauction.nl/auctions/95736424-7991-406d-c947-08da6a20560f/item-details/5277b30d-ed10-44ee-63aa-08da71602853

Schönes Hengstfohlen mit außergewöhnlicher Flexibilität der Gangarten Schönheit und Präsenz in Kombination mit einem tollen Galopp

Edel, vielleicht aufgrund seines Alters noch etwas zart Royal Boy, ist zweifellos eines der vielversprechendsten Fohlen nach dem Hengst Radius. Dieser Hengst bringt nicht nur große Mobilität und ein hervorragendes Äußeres mit sich, sondern auch einen modernen und "frischen" Stammbaum. Während des Finales des Feldtests der Tapferkeit der Hengste in Leszno bestätigte er seine hohe Veranlagung und wurde erneut der beste Dressurhengst der Lizenzierung, mit fantastischen Ergebnissen von 8 Punkten für den Tarsus, 7,9 Punkten für den Trab, 8,7 Punkten für den Galopp und einer Punktzahl von 8,5 für die Prädisposition für die Dressur, verliehen von Daria Kobiernik, der als Reitertester fungiert. Seine Sportkarriere gewinnt an Fahrt, von Wettkampf zu Wettkampf sammelt er immer mehr Erfahrung und erzielt immer bessere Ergebnisse. In der Saison 2021, Ridened by Michał Cichoń, gewann Radius mehrmals in den Ausscheidungen der polnischen Jungpferdemeisterschaften und erreichte das Finale der Herbst-MPMK, wobei er m.in Punkte von 9,0 Punkten für den Typ oder 8,8 Punkten für den Galopp erhielt. Mit Mateusz Cichoń im Sattel während der Qualifikation für die MPMK-Dressur in Ochabach deklassierte er in der Kategorie der 5-jährigen Pferde seine Rivalen mit einer Punktzahl von 83%. Im Weißen Wald, der um die Qualifikation für die Weltmeisterschaft der Jungen Pferde in der Dressur kämpfte, gewann er sowohl im Halbfinale als auch im Finale selbst über 80% für jeden Lauf. Damit qualifizierte er sich für diesen prestigeträchtigen Wettbewerb. Einer der Söhne des Hengstes Radius - Eart Angel B, gezüchtet von Agnieszka Borysiuk, belegte den dritten Platz in der Offenen Meisterschaft der Fohlen edler Rassen und wurde dann bei der Cichoń Fohlenauktion 2021 für 8700 Euro verkauft.

Die Mutter des Königsjungenhengs, die Stute Schwarz Gold, ist die Tochter des Hengstes Simonetti, der aus dem ersten Jahrgang des Oldenburger Champions, des Hengstes Stedinger, stammt. Simonetti ist der Sieger der 70-Tage-Prüfung in Neustadt/Dosse 2008, wo er einen ebenso hohen Dressurindex wie einen Springindex erreichte. Nach der Prüfung wurde es für das Staatliche Hengstgestüt in Moritzburg gekauft. Die breite Verwendung dieses Hengstes in der Zucht führte dazu, dass eine große Anzahl von Nachkommen in der Dressur, auch im Grand Prix, antrat.

Die Stute Schwarz Gold ist Inzucht mit dem Hengst Stedinger, dem Vater von fast 500 Pferden, die in der Dressur und 200 im Springen antreten. Sein Nachwuchs gewann mehr als 600.000 Euro. Fast 40 seiner Söhne und über 400 Stuten waren für die Zucht qualifiziert, darunter fast 60, die staatliche Boni erhielten.
Denna text har översatts automatiskt.
ROYAL BOY sp

Auction: 
https://cfa.weauction.nl/auctions/95736424-7991-406d-c947-08da6a20560f/item-details/5277b30d-ed10-44ee-63aa-08da71602853

Beautiful colt with extraordinary flexibility of gaits Beauty and presence in combination with a great gallop

Noble, maybe due to his age still a bit delicate Royal Boy, is undoubtedly one of the most promising foals after the stallion Radius. This stallion brings with it not only great mobility and an outstanding exterior, but also a modern and "fresh" pedigree. During the final of the Field Test of Bravery of Stallions in Leszno, he confirmed his high predispositions, once again becoming the best dressage stallion of licensing, with fantastic scores of 8 points for the tarsus, 7.9 points for the trot, 8.7 points for the gallop and a score of 8.5 for the predisposition to dressage, awarded by Daria Kobiernik, acting as a rider tester. His sports career is gaining momentum, from competition to competition he gains more and more experience and gets better and better scores. In the 2021 season, Ridden by Michał Cichoń, Radius won several times in the eliminations of the Polish Young Horse Championships and advanced to the final of the autumn MPMK, obtaining m.in marks of 9.0 points for type or 8.8 points for gallop. Including, having Mateusz Cichoń in the saddle, during the qualification for the MPMK dressage in Ochabach, in the 5-year-old horse category he outclassed his rivals with a score of 83%. In the White Forest, fighting for qualification for the World Championship of Young Horses in Dressage, in both semi-finals and the final itself he won over 80% for each run. Thus, he gained qualification for this prestigious competition. One of the sons of the stallion Radius - Eart Angel B, bred by Agnieszka Borysiuk, took third place in the Open Championship of Foals of Noble Breeds, and then was sold at Cichoń Foals Auction 2021 for 8700 euros.

The dam of the Royal Boy colt, the mare Schwarz Gold is the daughter of the stallion Simonetti, who comes from the first vintage of the Oldenburg champion, the stallion Stedinger. Simonetti is the winner of the 70-day test in Neustadt/Dosse in 2008, where he obtained an equally high dressage index as a jumping index. After the test, it was purchased for the State Stallion Stud in Moritzburg. The wide use of this stallion in breeding gave the effect in a large number of offspring competing in dressage, also in the Grand Prix.

The mare Schwarz Gold is inbred with the stallion Stedinger, the sire of almost 500 horses competing in dressage and 200 in jumping. His offspring won more than 600,000 euros. Nearly 40 of his sons and over 400 mares were qualified for breeding, including almost 60 receiving state bonuses.
ROYAL BOY sp

Aukcja: 
https://cfa.weauction.nl/auctions/95736424-7991-406d-c947-08da6a20560f/item-details/5277b30d-ed10-44ee-63aa-08da71602853

Piękny ogierek z nieprzeciętną elastycznością chodów Uroda i prezencja w połączniu ze świetnym galopem

Szlachetny, może z racji wieku jeszcze nieco delikatny Royal Boy, to bez wątpienia jeden z najlepiej zapowiadających się źrebiąt po ogierze Radius. Ogier ten niesie ze sobą nie tylko świetne możliwości ruchowe i nieprzeciętny eksterier, ale również nowoczesny i „świeży” rodowód. Podczas finału Polowej Próby Dzielności Ogierów w Lesznie, potwierdził swoje wysokie predyspozycje, po raz kolejny zostając najlepszym ogierem ujeżdżeniowym licencjonowania, z fantastycznymi notami 8 pkt za stęp, 7.9 pkt za kłus, 8,7 pkt za galop i notą 8,5 za predyspozycje do ujeżdżenia, przyznaną przez występującą w roli jeźdźca testera Darię Kobiernik. Jego kariera sportowa nabiera rozpędu, z zawodów na zawody zdobywa coraz większe doświadczenie i uzyskuje coraz lepsze noty. W sezonie 2021, dosiadany przez Michała Cichonia Radius kilkukrotnie wygrywał w eliminacjach Mistrzostw Polski Młodych Koni i awansował do ścisłego finału jesiennych MPMK, uzyskując m.in. oceny 9,0 pkt za typ, czy 8,8 pkt za galop. W tym, mając w siodle Mateusza Cichonia, podczas kwalifikacji do MPMK w ujeżdżeniu w Ochabach, w kategorii koni 5-letnich zdeklasował rywali wynikiem 83 %. W Białym Lesie, walcząc o kwalifikacje do Mistrzostw Świata Młodych Koni w Ujeżdżeniu, w obu półfinałach i samym finale zdobył ponad 80 % za każdy przejazd. Tym samym zdobył kwalifikacje na te prestiżowe zawody. Jeden z synów ogiera Radius - Eart Angel B, hodowli Agnieszki Borysiuk, zajął III miejsce w Otwartym Czempionacie Źrebiąt Ras Szlachetnych, a następnie został sprzedany na Cichoń Foals Auction 2021 za kwotę 8700 euro.

Matka ogierka Royal Boy, klacz Schwarz Gold jest córką ogiera Simonetti, który pochodzi z pierwszego rocznika oldenburskiego czempiona, ogiera Stedinger. Simonetti to zwycięzca 70-dniowego testu w Neustadt/Dosse w 2008 r, gdzie uzyskał równie wysoki indeks ujeżdżeniowy co i skokowy. Po teście został zakupiony dla Państwowego Stada Ogierów w Moritzburgu. Szerokie użycie w hodowli tego ogiera dało efekt w sporej ilości potomstwa startującego w ujeżdżeniu, również w Grand Prix.

Klacz Schwarz Gold jest zinbredowana na ogiera Stedinger, ojca niemal 500 koni startujących w ujeżdżeniu i 200 w skokach. Jego potomstwo wygrało ponad 600.000 euro. Do hodowli zakwalifikowano blisko 40 jego synów i ponad 400 klaczy, w tym prawie 60 otrzymało państwowe premie.

Stamtavla

Placering

41-922 Radzionków
Polen


Säljare

Cichoń Stallions
E
Herr Mateusz Cichoń
Anieli Krzywoń 1
41922 Radzionków
Polen
Vi talar:
 
 
 
Startsida: cichonstallions

Kontakta säljare

* Dessa fält måste fyllas i


Skicka meddelande

Flera annonser från dessa återförsäljare

skicka via
9 n r
Cichoń Stallions
E
Herr Mateusz Cichoń
Anieli Krzywoń 1
41922 Radzionków
Polen
i